«Vi har ikkje tid til å reise ut i verda, vi må hente verda hit!»

VEVRINGUTSTILLINGA

15. - 17. september 2023

Om Vevringutstillinga

Vevringutstillinga vart oppretta i 1979 etter initiativ frå to lokale kvinner som sa: «Vi har ikkje tid til å reise ut i verda, vi må bringe verda hit!». Og kvar haust sidan den gong har det blitt arrangert ei utstilling i den idylliske bygda Vevring.

Vevringutstillinga samlar heile bygda for å arrangere ei helg med kunst og kultur i samspel med naturen. Bygdefolket stiller opp for å bidra så mykje dei kan, og fleire generasjonar har vekse opp med dette årlige arrangementet. Utstillinga drivast utelukkande frivillig, og eit eventuelt økonomisk overskot går til å finansiere framtidige kulturarrangement.

Vevringutstillinga har utvikla seg til ei profesjonell og internasjonalt anerkjent samtidskunstutstilling og kulturfestival som har engasjert over 300 kunstnarar frå heile verda, inkludert Britt Smelvær, Bård Breivik, Klaes Hake, Peter Lundeberg, Ludvig Eikås, Nina Malterud , Rita Marhaug og Kjartan Slettemark.

Vevringutstillinga har òg knytt andre kulturuttrykk til arrangementet, som lokal matkultur og musikkopplevingar gjennom konsertar og andre live-arrangement. Blant artistane som publikum har fått oppleve i samband med Vevringutstillinga er Mari Boine, Gjøran Fristorp, Anneli Drecker, Anne Grete Preus, Kari Bremnes, Ytre Suløens jazzensemble, Thea Hjelmeland, med fleire.

Det er ein stor prestasjon å etablere og holde i gong ei utstilling av internasjonalt format i ei lita bygd som Vevring. Uten dei utrøyttelege pådrivarane bak utstillinga, som òg har stor kunstnerisk kompetanse og breie nettverk, ville Vevringutstillinga verken ha blitt til eller holdt i gang i mer enn 40 år.

Kvaliteten på Vevringutstillinga tiltrekker eit breidt internasjonalt publikum, og er ein populær utstillingsstad for mange kunstnarar, både norske og utenlandske, og på tvers av disipliner.

Den 44. årlege Vevringutstillinga, arrangerast frå 15. september til 17. september 2023.


About the Vevring Exhibition

The Vevring Exhibition was first created in 1979, following the initiative of two local women who said: "We don't have time to travel out into the world, we have to bring the world here!". And every autumn since then, an exhibition has been organized in the idyllic village of Vevring.

The Vevring Exhibition gathers the whole village to organize a weekend of art and culture in interaction with nature. The villagers line up to contribute how ever they can, and several generations have grown up with this annual event. The exhibition is run exclusively on charity, and any surplus goes to fund future cultural events.

The Vevring Exhibition has developed into a professional and internationally renowned contemporary art exhibition and cultural festival that has engaged over 300 artists from all over the world, including Jim Darbu, Britt Smelvær, Bård Breivik, Klaes Hake, Peter Lundeberg, Ludvig Eikås, Nina Malterud, Rita Marhaug and Kjartan Slettemark.

The Vevring Exhibition has also linked other cultural expressions to the event, such as local food culture and musical experiences through concerts and other live events. Among the artists that the public has been able to experience in connection with the Vevring Exhibition are Mari Boine, Gjøran Fristorp, Anneli Drecker, Anne Grete Preus, Kari Bremnes, Ytre Suløen's Jazz ensemble, Thea Hjelmeland and more.

It is a great achievement to establish and keep going an exhibition of international format in a small village like Vevring. Without the tireless instigators behind the exhibition, who also possess great artistic expertise and broad networks, the Vevring Exhibition would neither have come into being nor kept going for more than 40 years.

The quality of the The Vevring Exhibition attracts a wide international audience, and is a popular exhibition venue for many artists, both Norwegian and foreign and across disciplines.

The 44th annual international culture festival, the Vevring Exhibition 2023, is to be held from September 15th until September 17th.

Mottakar av

— KULTUPRISEN 2020 —

Sunnfjord kommune