Vevring, 1. mars 2024


Vi har gleda av å invitere deg til å delta under den 45. Vevringutstillinga som i år vert avhelde 20.-22. september 2024. Vi har sett ein del av arbeida dine, og ønskjer å tilby deg ein av våre ettertrakta utstillingsplassar.


Utstillingsprofil 

Vevringutstillinga er ei dugnadsdriven kunstutstilling som arrangerast i bygda Vevring i Sunnfjord. Utstillinga har vore årleg sidan 1979. Målet med Vevringutstillinga er å formidle samtidskunst frå Norden og Europa til eit breitt publikum. 


Vevringutstillinga er organisert under Helselaget i Vevring med eiga utstillingsnemnd. Utstillinga viser moderne kunst som biletkunst, skulptur, kunsthandverk, video, performance og anna. Det sosiale aspektet ved utstillinga er viktig, og vi innkvarterer utstillarane privat hos bygdefolk. Slik lærer kunstnarane bygda og bygdefolket å kjenne, medan bygdefolket får større kjennskap til, og forståing for, den kunstnarlege aktiviteten. Overnatting med frukost er utan kostnad for utstillarane. Utstillinga er tufta på dugnad i alle ledd der bygdefolk og tilreisande deltek. På kveldstid, fredagen og laurdagen, samlast vi på Myra, ein gard i bygda, til sjømat frå Førdefjorden, anna lokalmat og heimebrygga kornøl.


Utstillingsvilkår 

Føresetnaden for å stille ut er at kunstnarane sjølve er til stades dei tre dagane utstillinga varer. Dette fordi vi legg stor vekt på kontakt mellom kunstnarar og publikum. 

Vevringutstillinga er frivillig drive på alle nivå. Av den grunn er utstillinga avhengig av pengestøtte frå kulturinstitusjonane. Hovuddelen av utstillinga er salsutstilling. 


Kunstnaren sitt bidrag

Transportkostnadar med forsikring av fysiske verk. Kunstnarane må vere tilstades frå torsdag 19.09. kl. 17.00 til sundag 22.09 kl. 17.00 (montering og demontering).


Vevringutstillinga står for: 


  • forsikring av kunsten under utstillingshelga 

  • transport frå Førde eller Florø til Vevring 

  • kuratering og montering

  • innkvartering av kunstnarane

  • sosialt samver med middag på kveldstid 

  • katalog, pressemeldingar og annonsering 

  • drift av utstillinga


Vi ser i år at vi kan bidra med inntil kr. 1.500,- i bidrag til dokumenterbare reise- og/eller materialutgifter til kunstnar. Vi vil informere nærare om dette.


Svar 

S.u. snarast på e-post om du ikkje allereie har bekrefta ankomst.


Vi sender ut meir konkret informasjon etter kvart. 


Velkomen! 


Med venleg helsing,


medlemma i utstillingsnemda


Laila Claussen

Sara Heilevang

Anbjørg Kalstad

Karen Helga Maurstig

Kim Rio

Anne Lise Stenseth

Ann Kathrin Thingnes

Karoline Thingnes

Om Vevringutstillinga


«Vi har ikkje tid til å reise ut i verda, vi må bringe verda hit!».


Vevringutstillinga vart oppretta i 1979 etter initiativ frå to lokale kvinner som sa: «Vi har ikkje tid til å reise ut i verda, vi må bringe verda hit!». Og kvar haust sidan den gong har det blitt arrangert ei utstilling i den idylliske bygda Vevring.


Vevringutstillinga samlar heile bygda for å arrangere ei helg med kunst og kultur i samspel med naturen. Bygdefolket stiller opp for å bidra så mykje dei kan, og fleire generasjonar har vekse opp med dette årlige arrangementet. Utstillinga drivast utelukkande frivillig, og eit eventuelt økonomisk overskot går til å finansiere framtidige kulturarrangement.


Vevringutstillinga har utvikla seg til ei profesjonell og internasjonalt anerkjent samtidskunstutstilling og kulturfestival som har engasjert over 300 kunstnarar frå heile verda, inkludert Frøydis Aarseth, Unni Askeland, Britt Smelvær, Bård Breivik, Klaes Hake, Peter Lundeberg, Ludvig Eikås, Nina Malterud, Rita Marhaug og Kjartan Slettemark.


Vevringutstillinga har òg knytt andre kulturuttrykk til arrangementet, som lokal matkultur og musikkopplevingar gjennom konsertar og andre live-arrangement. Blant artistane som publikum har fått oppleve i samband med Vevringutstillinga er Mari Boine, Anneli Drecker, Anne Grete Preus, Kari Bremnes, Thea Hjelmeland, med fleire.


Det er ein stor prestasjon å etablere og holde i gong ei utstilling av internasjonalt format i ei lita bygd som Vevring. Uten dei utrøyttelege pådrivarane bak utstillinga, som òg har stor kunstnerisk kompetanse og breie nettverk, ville Vevringutstillinga verken ha blitt til eller holdt i gang i 45 år.


Kvaliteten på Vevringutstillinga tiltrekker seg eit breidt internasjonalt publikum, og er ein populær utstillingsstad for mange kunstnarar, både norske og utenlandske – på tvers av disipliner.


Den 45. årlege Vevringutstillinga arrangerast frå 20. september til 22. september 2024.


Spørsmål kring det praktiske, eller behov for dokumentasjon? Kontakt Kim.